KonsApp Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

Konsapp geliştiricileri olarak kişisel verilerinizin korunmasını önemsemekteyiz. İşbu Kişisel Verilerin Gizliliği Hakkında Aydınlatma Metni ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Konsapp kullanıcılarının Konsapp tarafından gerçekleştirilen kişisel verileri işleme ve kullanma faaliyetleri hakkında aydınlatılmasını hedeflemektedir.


Tanımlar ve Kısaltmalar

Bu sözleşmede yer alan aşağıdaki tanımlamalar, ibareler ve kısaltmalar karşılarında gösterilen anlamları ifade edecektir.

Konsapp: Konsapp Mobil Uygulama ve Web Uygulaması Geliştiricileri

İnternet Sitesi: www.konsapp.com

Konsapp Mobil/Web Uygulaması: Konsapp Geliştiricileri tarafından geliştirilmiş ve dağıtılan uygulamalar.

Kişisel Veri: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Kişisel Veri sahibi olduğu kişiyi tanımlayan, kişi hakkında özel ve genel bilgileri içeren her türlü veridir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: İlgili kanuna göre, öğrenilmesi halinde kişilerin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki veriler özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilmektedir.

İlgili Kullanıcı: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi olarak tanımlanır.

Açık Rıza: Kanuna göre, açık rıza ilgili kişinin kendisiyle ilgili veri işlenmesine, özgürce, konuyla ilgili yeterli bilgi sahibi olarak, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta ve sadece o işlemle sınırlı olarak verdiği onay beyanı şeklinde tanımlanır.

Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi olarak tanımlanır.

Veri Sorumlusu(“Konsapp”): Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu ifade eder.

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu ifade eder.


Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu

Konsapp Mobil Uygulama kullanıcılara ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Aydınlatma ve Rıza Metni ile söz konusu Kanun uyarınca kullanıcıların Konsapp tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması amacıyla açık rızalarının temini hedeflenmektedir

Kullanıcılara Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kullanıcılarımıza ait kişisel veriler, hukuki ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve güncel olarak, işlenme amaçları ile bağlantılı sınırlı ve ölçülü olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar için kullanıcılarımızdan toplanmakta ve işlenmektedir.
Konsapp olarak kullanıcılarımızdan topladığımız kişisel verileri aşağıdaki amaçlarla işlemekteyiz:

  • Konsapp Mobil Uygulaması ve Web Uygulaması tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kullanıcıların faydalanabilmesi için gerekli geliştirmelerin geliştiriciler tarafından yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi,

  • Konsapp kullanıcılarına daha iyi hizmet verme ve kullanıcılarını doğru bilgilendirme amacıyla kullanıcılardan üyelik aşamasında bazı kişisel verilerin (ad, soyad, doğum tarihi, e-posta adresi, telefon*, şehir*), TUS tercih simülasyonu sürecinde ÖSYM belge kontrol sistemi aracılığıyla kullanıcılardan TUS sonuç kontrol kodu gibi verilerin toplanarak gerçek bilgiye ulaşılması ve sistemin güvenilirliğinin artırılması,

  • Konsapp tarafından yapılan atama simülasyonlarının gerçek veriler ile yapılarak kullanıcıların doğru bilgilendirilmesi ve doktor olmayan kullanıcılar tarafından girilen doğru olmayan verilerle sistemin manipüle edilip kullanıcıların yanlış yönlendirmesinin engellenmesi,

  • Konsapp’in sunduğu hizmetlerin kullanıcıların seviyesi ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek, kullanıcıya özel çalışma planının önerilmesi, kullanıcıların çalışma aktivitelerin planlanması.


Konsapp Kullanıcılarına Ait Kişisel Verilerin Aktarımı

Kullanıcılarımıza ait kişisel veriler Kanun’nun yürürlükte olan mevzuatına uygun olarak Kosapp geliştiricilerimiz, Konsapp’in iş ortakları, yetkili kamu kurum ve kuruluşları dışında hiçbir kuruluşla paylaşılmayacaktır.


Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Konsapp kullanıcılarına ait kişisel veriler elektronik ortamda toplanmakta olup Kanun’un 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.


Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi

Diğer kanunlarda yer alan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, Konsapp kullanıcılarının kişisel verileri (ad, soyad, doğum tarihi, e-posta, şehir, telefon) KVK Kanunu’na ve ilgili diğer mevzuatlara uygun olarak işlenmesine rağmen, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kosapp tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Fakat Konsapp modüllerinde istatistiksel verilerin doğru hesaplanması, TUS/DHY tercih simülasyonlarının doğru hesaplanması, kronometre verilerinin doğru hesaplanması için kullanıcılardan alınan TUS/DHY sonuçları ve kayıtlı kullanıcıların çalışma süreleri kullanıcı talep etse dâhi silinmez ve bu veriler anonim hale getirilerek istatistiksel hesaplamalarda kullanılır. Ayrıca, Konsapp Sözleşmesi ve Gizlilik hükümlerinden kaynaklanacak herhangi bir uyuşmazlıkta savunma hakkını kullanabilmek amacıyla ilgili mevzuat kapsamında belirlenen zaman aşımı süresi ile sınırlı olarak kişisel verileri saklayabilir.


Aydınlatma Yükümlülüğü ve İlgili Kullanıcının Hakları

Konsapp, yürüttüğü faaliyetler kapsamında Mobil Uygulama ve Web Uygulaması aracılığı ile ilgili kullanıcılarından topladığı her türlü kişisel veriyi hukuka uygun olarak işlemekle yükümlü kılınan veri sorumlusudur. İlgili kullanıcılar veri sorumlularına internet sitesi ( www.konsapp.com )’nde yer alan ‘Bize Ulaşın’ bölümündeki mail adresinden veya Kopnsapp Telegram Grubu üzerinden ulaşabilirler.
Konsapp kullanıcıları Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre aşağıda belirtilen haklara sahiptirler;
Kişisel verilerin hangi amaçlarla işlenip işlenmediğini, öğrenebilme ve eğer işlenen veriler varsa bu işlenen veriler ile ilgili bilgi talep etme, Kişisel verilerinin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı ile ilgili bilgi talep etme, varsa kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışında paylaşıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış kaydedilmesi veya işlenmesi durumunda bu veriler üzerinde düzeltme yapılmasını talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren durumların ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya anonim hale getirilmesini talep etme.
Kanunun 7. Maddesi uyarınca kullanıcılar ayrıca kişisel veriler üzerinde silme, düzeltme, anonim hale getirme işlemleri ile ilgili veya kişisel verilerin herhangi bir üçüncü şahıs ile paylaşılması halinde bilgi talep etme, kişisel verilerin Kanun’a aykırı kullanıldığı takdirde kullanımına itiraz etme ve yaşadığı zararın tazmin edilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Konsapp, ilgili kullanıcı tarafından gelen talepleri, talebin gerektirdiği iş yükü ile doğru orantılı olarak en kısa süre içinde cevaplandırır. Talebin maliyet gerektirmesi halinde ise, Kurul’ca belirlenen ücret bilgi talep eden kullanıcıdan istenebilir. Talebin cevabı ilgili kullanıcıya yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.


Elektronik Bilgilendirme

Konsapp sisteminde toplanan ve işlenen kişisel veriler, Konsapp ürün ve servisleri ile ilgili reklam, duyuru, kampanya ve tanıtım faaliyetleri kapsamında kullanılmakta olup, sisteme üye olan ilgili kullanıcı Konsapp’e vermiş olduğu e-posta adresine Konsapp tarafından geliştirilen ürün ve servislerle ilgili reklam, duyuru, kampanya ve tanıtım maillerinin elektronik olarak gönderilmesini kabul eder. Reklam, duyuru, kampanya ve tanıtım faaliyetleri kapsamında bilgilendirilmek istemeyen kullanıcıların mail yoluyla veri sorumlusu olan tarafı bilgilendirmesi gerekmektedir.


Diğer İnternet Siteleri ile Bağlantılar

Konsapp internet sitesinde ilgili kullanıcıların diğer web sitelerine kolayca bağlanmasını sağlamak amacıyla üzerinde sosyal medya logoları ve diğer sitelerin URL adreslerini barındıran bazı kısayollar bulunmaktadır. Konsapp, bu yolla bağlantı sağladığı diğer sitelerin içeriklerinden ve faaliyetlerinden sorumlu değildir.


Veri Güvenliği, Yürürlük ve Güncelleme

Konsapp, ilgili kullanıcılar tarafından sisteme girilen her türlü kişisel verinin korunması ve hukuka aykırı bir şekilde kullanılmasını engellemek amacıyla ilgili Kanun uyarınca gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
İşbu Kişisel Verilerin Gizliliği Hakkında Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanmış olup, yayımlandığı tarih itibari ile yürürlüğe girmiştir ve Konsapp, işbu Kişisel Verilerin Gizliliği Hakkında Aydınlatma Metni üzerinde yapılacak değişiklik ve güncelleme hakkını kendinde saklı tutar.